Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2022 - 2026)
Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2022 – 2026) 10 Mart 2022 tarihli Üniversite Senato Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Merkezin Amacı

HÜKSAM Tanıtımı

HÜKSAM Nedir ?

(HÜKSAM) Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, üniversite bünyesindeki çeşitli disiplinleri kapsayan bir merkezdir.

Ne Zaman Kurulmuştur ?

HÜKSAM'ın kuruluşu 18 Haziran 2001 tarihinde 24436 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Görüşümüz

Kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesinin, ancak kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" ilkesinin her alanda uygulanması ile mümkün olabilebileceğine inanıyoruz.

Görevimiz

Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile;

kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek,
yurt içinde ve dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları izlemek, duyurmak ve hedeflerimiz çerçevesinde çeşitli alanlarda araştırma yapmak,
eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak,
kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara, araştırmalara ve programlara, "toplumsal cinsiyet bakış açısı" nın yerleştirilmesi için rehberlik etmek; bu bakış açısıyla yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek ve geliştirmektir.

Eylemlerimiz

Kadınların toplumda bağımsız birer birey olarak varolmaları; kendi taleplerini ve sorunlarını kendilerinin dile getirmesi gerektiği inancını temel alarak, kadın sorunları konusunda;

ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek
ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek
amaçlarımız doğrultusunda yayınlar yapmak; kitaplık ve arşiv oluşturmak
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak ve bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına destek olmak, katkıda bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Kuruluş Gerekçesi

Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konsey çatısı altında 1946 yılında oluşturulan Kadının Statüsü Komisyonu'nun öncülüğünde farklı bir önem ve resmiyet kazanmıştır. Bundan sonra, dünya ve ülkeler ölçeğindeki tüm faaliyetler bu başlangıcın ürünleri ve sonuçları olmuştur. Bu çerçevede, BM tarafından ilki 1975 yılında Mexico City'de sonuncusu 1995'de Pekin'de yapılan Dünya Kadın Konferansları düzenlenmiştir. 1979 yılında ise "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, sözü edilen kadın konferanslarına katılarak sonuç belgelerini imzalamış olup uluslararası yasa niteliğinde olan CEDAW'ı 1985 yılında imzalamıştır.

Türkiye'de kadının güçlenmesi konusunda Cumhuriyet Dönemi'nden bu yana atılan somut adımlar olmuştur. Ancak sağlıkla ilgili ve sosyal göstergeler incelendiğinde hala konu ile ilgili yapılması gerekenlerin varlığı da ortadadır. Son on yılda gerçekleştirilen kadın konusu ile ilgili önemli çalışmalardan birisi de, 1990 yılında Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları (KSS) Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıdır. Bir diğeri ise Pekin IV. Dünya Kadın konferansında alınan kararlar paralelinde "Üniversitelerde Kadın Sorunlarına İlişkin Araştırma Merkezleri'nin kurulmaya başlanmasıdır. Ülkemizde bugüne kadar Ankara, ODTÜ, İstanbul, Gazi, Marmara, Çukurova, Ege, Gaziantep, Mersin, Yüzüncü Yıl, Eskişehir, Çankaya ve Atılım Üniversiteleri olmak üzere toplam 13 üniversitede kadın sorunları ile ilgili araştırma ve uygulama amaçlı merkez kurulmuştur. KSS Genel Müdürlüğü'nün kadınların sağlık sorunlarını önceleyen bir merkeze ihtiyaç olduğu konusundaki tespiti, Hacettepe Üniversitesi'nin bu gelişmelere ayak uydurması ve bu konudaki çalışmalarına bir an önce başlamasına hız veren önemli bir etken olmuştur.

Bu gerekçeler ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan çalışmalar doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), Yüksek Öğrenim Kurumu'nun 18 Haziran 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla resmen kurulmuştur.

HÜKSAM'ın en önemli işlevi, diğer üniversitelerdeki merkezlerin benimsediği görev ve alanlara ek olarak kadın sorunlarına bütüncül bir yaklaşım getirirken sağlık boyutuna özel bir ağırlık vermek olacaktır. Bununla beraber, Merkez, kadın olgusuyla ilgili olan tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olacak, iletişim merkezi görevini üstlenecektir. Bunlara ek olarak, merkezin çalışmaları, kadın sorunlarının sadece sağlık boyutunu değil, kadının toplumdaki konumunu etkileyen tüm faktörleri değerlendirmeyi hedefleyen bütüncül bir yaklaşımla yürütülecektir.

Merkezin, kuruluş amacı, üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Yukarıdaki temel amacı gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

a. Kadın sorunlarına karşı bir duyarlılık geliştirmek,
b. Kadınların çağdaş bireyler olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
c. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,
d. Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
e. Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
f. Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,
g. Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.